Услугата в момента не е активна!
Изберете желаната от Вас услуга:
 • 1
  Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
  по чл. 36, ал. 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС
    Услугата изисква подписване 
  2
  Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
  по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС
    Услугата изисква подписване 
  3
  Заявление за изключване от Списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК
  по чл. 39, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС
    Услугата изисква подписване 
  4
  Заявление – декларация за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден
  по чл. 315, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС
    Услугата изисква подписване 
 • 1
  Удостоверение за семейно положение
  Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във вр. с чл.5, т.4; ЗМДТ - чл. 110, ал.1, т.6; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.13;Наредба за определяне...
    Услугата се заплаща
  2
  Удостоверение за семейно положение,съпруг и деца
  Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във вр. с чл.5,т.4; ...
    Услугата се заплаща
  3
  Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
  Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т. 1 във връзка с чл.5, т.2; ЗМДТ - чл. 110, ал.1, т.7; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.15; Наредба за...
    Услугата се заплаща
  4
  Удостоверение за родените от майката деца
  Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 във вр. със Закона за семейните помощи за деца -чл.6; ЗМДТ - чл. 110, ал.1, т. 12; Наредба РД-02-20-6/24.04.12г. за издаване на удостоверение...
    Услугата се заплаща
  5
  Удостоверение за правно ограничение
  Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал. 1 ; чл.110, ал.1, т.12 от ЗМДТ; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Бургас; Наредба РД-07-7...
    Услугата се заплаща
  6
  Удостоверение за идентичност на лице с различни имена
  Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл.106, ал. 1, т.1 във връзка с чл.5, т.1, Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал. 1, т.2, Наредба № РД...
    Услугата се заплаща
  7
  Удостоверение за вписване в регистъра на населението
  Закон за гражданската регистрация-чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.2, т.2; ЗМДТ-чл. 110, ал.1, т. 12; Наредба РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.19; Наредба за определяне и администриране на местните такси и...
    Услугата се заплаща
  8
  Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
  Закон за гражданската регистрация -чл.24, ал.1 и чл.106, ал. 1, т.1 във връзка с чл.5, т.4 ; чл.110, ал.1, т.6 и т.11 от ЗМДТ; Наредба РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.20; Наредба...
    Услугата се заплаща
  9
  Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
  Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.6; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл. 21; Наредба за определяне...
    Услугата се заплаща
  10
  Удостоверение за настоящ адрес
  Закон за гражданската регистрация - чл.96 и 99 във вр. с чл.5, т.3, чл.106, ал.1, т.1 ; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.8; Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на...
    Услугата се заплаща
  11
  Удостоверение за постоянен адрес
  Закон за гражданската регистрация - чл.95 и чл.98 във вр. с чл.5, т.3, чл.106, ал. 1, т.1; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.8; Наредба № РД-02-20-6/24.04.12 г. за издаване на удостоверения въз основа...
    Услугата се заплаща
  12
  Удостоверение за промени на постоянен адрес
  Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал.1, т.1 /чл. 24 във вр. с чл.5, т.3; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.8 /т.12; Наредба РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.22, ал. 1 и чл.24;...
    Услугата се заплаща
  13
  Удостоверение за промени на настоящ адрес
  Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т.1 / чл.24, във вр. с.чл.5, т.3; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.8 / т.12; Наредба РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.23, ал.1 и чл.25;...
    Услугата се заплаща
  14
  Удостоверение за раждане-дубликат
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал.1, т.4
    Услугата се заплаща
  15
  Удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал.1, т.2 във връзка с чл. 40, ал.1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4
    Услугата се заплаща
  16
  Препис-извлечение от акт за смърт
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал.1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1, изр. Второ
    Услугата се заплаща
  17
  Препис-извлечение от акт за сключен граждански брак
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал.1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.4; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на...
    Услугата се заплаща
  18
  Препис-извлечение от акт за раждане
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал.1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.4; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на...
    Услугата се заплаща
  19
  Удостоверение за липса на съставен акт за смърт / или раждане
  Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.4 и чл.24, ал.1 Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.3; НАРЕДБА № РД-02-20-6 ОТ 24 АПРИЛ 2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЪЗ...
    Услугата се заплаща
  20
  Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението до 1978 година
  Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал1, т.1; ЗМДТ - чл. 110, ал.1, т.13; Наредба на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за...
    Услугата се заплаща
  6666
  Тестова електронна услуга
  Тест на портала
    Услугата се заплаща
 • 1
  Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване (чл. 195 от ЗУТ)
  ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА - ЧЛ.195, ал.4 5 ОТ ЗУТ и чл. 196 от ЗУТ
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  2
  Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (ЗУТ - чл.157,ал. 2 и чл.158, ал.1)
  Закон за устройство на територията - чл.157,ал. 2 и чл.158, ал.1чл. 7, ал. 3, т. 2 и 3 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи...
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  3
  Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
  чл. 62, ал.4 от ЗОСНаредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  4
  Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства
  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община БургасАдминистративнопроцесуален кодекс (АПК)Закон за устройство на територията (ЗУТ)Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл. 107, т.5
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
 • 1
  Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване собствеността върху недвижими имоти
  чл. 62, ал.4 от ЗОС; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  2
  Издаване на удостоверение за наличие или липса съставен акт за общинска собственост
  чл. 62, ал.4 от ЗОС;Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  3
  Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
  *чл. 62, ал. 2 от ЗОС, чл. 115 от ЗМДТ,** чл.8, ал. 2 от ЗОСНаредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  4
  Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост
  чл. 62, ал.4 от ЗОСНаредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  5
  Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
  *чл. 62, ал. 2 от ЗОС, чл. 115 от ЗМДТ,** чл.8, ал. 2 от ЗОСНаредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
 • 1
  Категоризация на заведения за хранене и развлечения
  Закон за туризма - чл. 12, ал.4, чл. 128 от Закона за туризма (ЗТ)Чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона...
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  2
  Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
  чл.10 ал.3 от Закон за туризма
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща